فروشگاه در ونکوور1 (7-Eleven)

معرفی

فروشگاه زنجیره ای مواد غذايی  7-Eleven شعبه خیابان Davie ونکوور کانادا 

فروشگاه های 7-Eleven مانند سوپر مارکت های زنجیره ای می باشند . در این شعبه غذاهای گرم نیز برای خرید موجود می باشد .