کتابخانه عمومی ونکوور(Joe Fortes)

معرفی

کتابخانه عمومی ونکوور دارای شعب بسیار می باشد . این شعبه واقع در خیابان Denman در English Bay می باشد .در این مکان بسیاری از رویداد ها و گرد همایی های فرهنگی نیز برگزار می گردد .