کلینیک پزشکی در ونکوور(Keefer)

معرفی

کلینیک پزشکی  Keefer در مرکز شهر ونکوور کانادا

در این مرکز خدمات پزشک خانواده ، معاینات مخصوص رانندگی و معاینات و ایمن سازی کودکان ارايه می گردد و بیماران بدون وقت قبلی پذیرفته می گردند .همچنین مراجعین محترم می توانند از طریق وب سایت این کلینیک وقت قبلی بگیرند .