کلینیک پزشکی در ونکوور(Lonsdale19th)

معرفی

کلینیک پزشکی خیابان 19 لانزدل در حال حاضر بیماران را به صورت تلفنی و ویدئو معاینه و ویزیت می کند و بعد از تشخیص پزشک معالج در معاینه از راه دور ، در صورت لزوم بیماران را یه صورت حضوری نیز می پذیرد .برای گرفتن وقت قبلی لطفا از طریق وب سایت این مرکز اقدام فرمایید .