کلینیک پزشکی در ونکوور(Pemberton Marine)

معرفی

کلینیک پزشکی Pemberton Marine  در ونکوور شمالی در کانادا

این کلینیک پزشکی یکی از 19 مرکز مراقبت های پزشکی اولیه در شبکه کلینیک های پزشکی استان بریتیش کلمبیا محسوب می شود . در این مرکز پزشکی خدمات پزشک خانواده و فیزیوتراپی ارايه میگردد . بیماران محترم بدون نیاز به وقت قبلی نبز پذیرش می گردند.