اخبار عمومی

نرم افزار ردیابی کرونا در کانادا یا COVID Alert

نرم افزار ردیابی کرونا در کانادا یا COVID Alert

در صورت استفاده از این اپلیکیشن که به صورت رایگان در اختیار مردم کانادا قرار گرف...