loading...
loading...
:
flierland logo
انواع مالیات در کانادا

انواع مالیات در کانادا

Soudabeh
Soudabeh Kermani|

در کانادا سه نوع مالیات وجود دارد: ۱.مالیات بر درآمد ۲. مالیات شرکت ها ۳. مالیات غیر مستقیم

در کانادا سه نوع مالیات وجود دارد:

۱.مالیات بر درآمد

۲. مالیات شرکت ها

۳. مالیات غیر مستقیم 

 

۱.مالیات بر درآمد:

نرخ مالیات بر درآمد در کانادا بر اساس میزان درآمد افراد متغیر می باشد. بنابراین با توجه به درآمد متفاوتی که افراد دارند،  مالیات متفاوتی پرداخت می کنند.

-سیستم مالیاتی کانادا یک سیستم تصاعدی است. به این معنی که اگر فرد درآمد کمتری داشته باشد، درصد مالیات کمتری نسبت به درآمد بالاتر را پرداخت می کند: هر چه بیشتر کسب درآمد کنید، مالیات بیشتری باید پرداخت کنید.

بسته به این که درآمد حاصل، ناشی از کسب و کارهای کوچک باشد یا فعالیت‌های تولیدی یا بسته به استان، مالیات شرکت ها بین ۹ تا ۳۳ درصد متغیر می باشد.

۲. مالیات شرکت ها

 مالیات بر درآمد شرکت ها در کانادا، مالیاتی است که از کمپانی ها جمع آوری می شود. اصولا میزان این مالیات بستگی به درآمد خالص شرکت ها در زمان فعالیتشان در طول یک سال کاری دارد. معیار مد نظر در این قسمت، بالاترین میزان درآمد شرکت ها می باشد. درآمد حاصل از نرخ مالیاتی شرکت‌ها، یکی از منابع درآمد دولت کانادا می باشد.

انواع مالیات در کانادا

در سال مالیاتی ۲۰۲۰ نرخ مالیات بر درآمد به صورت زیر است:

  • درآمد تا ۴۸۵۳۵ دلار: ۱۵ درصد
  • درآمد از ۴۸۵۳۵تا ۹۷۰۶۹دلار:  ۲۰/۵درصد
  • درآمد از ۹۷۰۶۹  تا ۱۵۰۴۷۳ دلار: ۲۶درصد
  • درآمداز ۱۵۰۴۷۳ تا ۲۱۴۳۶۸ دلار: ۲۹درصد
  • درآمد بیشتر از ۲۱۴۳۶۸دلار: ۳۳درصد

۳. مالیات غیر مستقیم:

مالیات بر فروش نهایی یک محصول یا خدمات در کانادا اعمال می‌شود که مالیات بر فروش نامیده می شود. مالیات بر فروش هایی که در زیر ذکر شده بر اساس مناطق مختلف در کانادا محاسبه می شود.

GST: یک مالیات مخصوص  فدرال است که GST ( Goods and Services Tax ) نامیده می‌شود که توسط دولت فدرال در هر یک از استان های کانادا اخذ می شود. این مالیات به نام مالیات بر ارزش افزوده VAT ( Value-Added Tax ) شناخته می‌شود.

PST: در کنار GST، هر استانی به جز آلبرتا باید یک مالیات استانی که PST ( Provincial Sales Tax ) نامیده می شود را پرداخت کند.

HST ( GST+ PST ): مجموع GST  و PST( مجموع هر مالیاتی که هر فرد باید پرداخت کند )، HST ( Harmonized Sales Tax ) نامیده می شود. لازم به ذکر است که این نوع از مالیات در استان های بیوگرافی نیوفاندلند و لابرادور،نوااسکوشیا، انتاریو و جزیره پرنس ادوارد وجود دارد. زیرا که این استان ها GST و PST رابه صورت جداگانه پرداخت نمی کنند. آنها یک مالیات ترکیبی را پرداخت می کنند که همان HST می باشد.