loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام ناظر خدمات غذایی در تورنتو کانادا

آگهی استخدام ناظر خدمات غذایی در تورنتو کانادا

نورث یورک, انتاریو|
  • ناظر خدمات غذایی
  • 18
  • انگلیسی

شرح وظایف :

روش هایی را برای برآوردن برنامه های کاری ایجاد کنید
نظارت و هماهنگی فعالیت های کارکنانی که غذا را تهیه و تقسیم می کنند
کارکنان را در وظایف شغلی، روش های بهداشتی و ایمنی آموزش دهید
مواد و لوازم را برآورد و سفارش دهید
از خدمات غذا و کنترل کیفیت اطمینان حاصل کنید
به شکایات یا نگرانی های مشتریان رسیدگی کنید
نگهداری سوابق موجودی، تعمیرات، فروش و هدر رفت
تهیه و ارسال گزارش
نظارت و بررسی مونتاژ سینی ها
برنامه های کاری را تنظیم کنید

Me Va Me Kitchen Express