loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام سرپرست خدمات مشتریان در تورنتو کانادا

آگهی استخدام سرپرست خدمات مشتریان در تورنتو کانادا

تورنتو, انتاریو|
  • سرپرست خدمات مشتریان
  • 21 - 41
  • کالج/CEGEP
  • انگلیسی

شرح وظایف :

کار را هماهنگ، تعیین و بررسی کنید
برنامه ها و رویه های کاری را تنظیم کنید و فعالیت ها را با سایر واحدها یا بخش های کاری هماهنگ کنید
نیازهای آموزشی را شناسایی کنید و کارگران را در وظایف شغلی و سیاست های شرکت آموزش دهید
حل مشکلات مربوط به کار و تهیه و ارائه گزارش های پیشرفت و دیگر

WT Transportation Inc.