loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام تکنسین تولید در تورنتو کانادا

آگهی استخدام تکنسین تولید در تورنتو کانادا

میسیساگا, انتاریو|
  • تکنسین تولید
  • 45000 - 85000
  • کالج/CEGEP
  • انگلیسی

شرح استخدام :

توسعه و اجرای برنامه های تولید، موجودی و تضمین کیفیت
اندازه گیری کار یا مطالعات دیگر را انجام دهید
توسعه برنامه های کاربردی کامپیوتری برای ماشین ها و فرآیندها
جمع آوری و جمع آوری داده های عملیاتی یا تجربی
روشهای تولید و فرآوری را توسعه دهید
در تهیه تخمین ها، برنامه ها، مشخصات و گزارش ها کمک کنید
نقشه ها و نقشه ها را بخوانید
تنظیم کنترل ماشین یا تجهیزات، نظارت بر تولید و بازرسی فرآیندها

1622656 Ontario Limited